Báo cáo Kinh tế Xã hội

TT Tiêu đề
1 Báo cáo số 01/BC-UBND ngày 15/01/2024, về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024 (Số liệu cập nhật đến ngày 31/12/2023)
2 BC số 14/BC-UBND ngày 28/02/2023, về Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng 3 năm 2023
3 BC số 07/BC-UBND ngày 21/01/2023, về Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01; một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023
4 BC số 04/BC-UBND ngày 16/01/2023, về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023 (Số liệu cập nhật đến hết 31/12/2022)
5 BC số 103/BC-UBND ngày 24/8/2022, về Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng; nhiệm vụ chủ yếu tháng 9 năm 2022
6 KH số 499/KH-UBND ngày 31/7/2022, về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (Dự kiến lần 1)
7 BC số 80/BC-UBND ngày 06/7/2022, về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2022
8 KH số 389/KH-UBND ngày 13/8/2021, về việc Phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (Dự kiến lần 1)
9 CT số 12/CT-UBND, ngày 07/8/2021, về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm (2021-2025)
10 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10/8/2021, về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021

Quy hoạch, Kế hoạch

TT Tiêu đề
1 QĐ số 232/QĐ-UBND ngày 11/3/2024, về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000
2 QĐ số 231/QĐ-UBND ngày 11/3/2024, về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỷ lệ 1/500
3 QĐ số 230/QĐ-UBND ngày 11/3/2024, về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỷ lệ 1/500
4 QĐ số 191/QĐ-UBND ngày 28/02/2024, về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu số 02, đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000)
5 QĐ số 190/QĐ-UBND ngày 28/02/2024, về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu số 01, đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000)
6 QĐ số 164/QĐ-UBND ngày 20/02/2024, về việc Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 2 phía Nam, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỷ lệ 1/500
7 Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 02/02/2024, về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị dịch vụ Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỷ lệ 1/500
8 Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 30/01/2024, về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỷ lệ 1/500
9 QĐ số 52/QĐ-UBND ngày 18/01/2024, về việc phê duyệt danh mục dự án khu đô thị, khu dân cư cần thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Lục Nam, huyện Tân Yên và huyện Yên Dũng
10 Quyết Định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 02/01/2024, về việc Ban hành Quy chế quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang